AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB DE RICO ALUMINIUM

Taller Rico Navarcles S.L. (en endavant Taller Rico) amb domicili social a Polígon Industrial Pla del Cos, Carrer Pla del Cos s/n, de Navarcles, codi postal 08270, i amb CIF B-62751573, posa a disposició al seu lloc web determinats continguts amb caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen únicament i exclusiva l’ús del lloc web ricoaluminium.com per part dels USUARIS que hi accedeixen. Les presents condicions generals s’exposen a l’USUARI al lloc web ricoaluminium.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, imprimeixi, arxivi i accepti a través d’internet, no podent l’USUARI introduir les seves dades sense que s’hagi produït aquesta acceptació.

Taller Rico S.L. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 34181, Foli 104, Full B 224121, Inscripció 1.

L’accés al lloc web ricoaluminium.com implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’USUARI afrima comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen a través del mateix per la realització d’activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

PRIMERA – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. La utilització del lloc web ricoaluminium.com no comporta l’obligatorietat de la inscripció de l’USUARI, llevat que aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d’articles existents a ricoaluminium.com on serà precís que es registri complimentant un formulari bàsic; aquesta subscripció es regirà per condicions generals específiques. Les condicions generals per l’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús del lloc web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual, etc.

Expressament Taller Rico prohibeix els següents:

1.1.1. Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Taller Rico o a tercers.

1.1.2. Realitzar sense l’oportuna autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercials directament o de forma encoberta, l’enviament de correus massius no sol·licitats (“spamming”) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa (“mail bombing”)

1.2. Taller Rico podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals (veure clàusula 5)

SEGONA – CONTINGUTS

Els contiguts incorporats a aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. Taller Rico utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Taller Rico únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. Taller Rico es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA- DRETS D’AUTOR I MARCA

Taller Rico informa que el lloc web ricoaluminium.com, els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web estan plenament protegits pel dret d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels mencionats elements protegits llevat de consentiment exprés de Taller Rico. Taller Rico utilitza fonts externes per l’elaboració de determinats continguts en determinades ocasions i també estableix “links” o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant-ne sempre la font. El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l’eliminació de les mencionades referències.

QUARTA – JURSIDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Barcelona, renunciant l’USUARI a qualssevol altres que li poguessin correspondre.

CINQUENA

En cas de que qualsevol clàusula del present document fós declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’intrepretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Taller Rico podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferides en aquest document, el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, llevat que existeixi reconeixement exprés per part de Taller Rico.